Obchodné podmienky

Všetky odkazy v týchto podmienkach na „my“, „naše“ a „nás“ predstavujú Creative Arts Dental Laboratory. Používaním tejto webovej stránky (označovanej aj ako „stránka“) sa zaväzujete k používaniu zákonov nariadených v Bratislave, v Slovenskej republike a súhlasíte so všetkými bodmi spomenutými obchodných podmienkach. Ak nesúhlasíte s niektorým z týchto ustanovení, nesmiete používať túto stránku. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto obchodných podmienok, prosím, kontaktuje nás a my Vám radi zodpovieme Vaše otázky.

Aktualizácie webovej stránky

Táto webová stránka môže byť pozmenená podľa nášho uváženia, v závislosti od zmien v obchodných podmienkach, zahrňujúcich naše služby a produkty. Vyhradzujeme si právo meniť akúkoľvek časť tejto webovej stránky bez predchádzajúceho upozornenia.

Vaše povinnosti

Túto webovú stránku môžete používať len v súlade s týmito obchodnými podmienkami a inými právnymi požiadavkami vytvorenými v Bratislave, Slovenskej republike. Pri používaní našich služieb musíte poskytnú jasné a presné osobné údaje. Vyhlasujete, garantujete a zaväzujete sa, že nikdy nezasiahnete do duševného vlastníctva Creative Arts. Nesmiete používať a rozširovať akýkoľvek obsah obsiahnutý na tejto webovej stránke, či už úplný, alebo čiastočný, pre akékoľvek využitie, či už obchodné alebo neobchodné, bez výslovného súhlasu Creative Arts Dental Laboratory.

Záruka

Hoci robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili, aby všetky produkty a služby boli uvedené správne a aby webová stránka neobsahovala vírusy, nemôžeme niesť zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené na Vašom počítači alebo obchodnej činnosti používaním tejto stránky.

Odškodnenie

Súhlasíte s ochranou, odškodnením a zabezpečením našej bezúhonnosti pri akejkoľvek zodpovednosti, úkone, pohľadávkam, nákladom, právnym výdavkom alebo stratám spôsobeným Vaším používaním tejto webovej stránky alebo porušením týchto obchodných podmienok.

Autorské práva a ochranná známka

Všetok obsah, databázy, ochranné známky a duševné vlastníctvo obsiahnuté na tejto webovej stránke je výslovným vlastníctvom Creative Arts Dental Laboratory a nemôžu byť za žiadnych okolností použité ani rozširované bez nášho výslovného súhlasu.

Prenos práv

Nesmiete prenášať Vaše práva vyplývajúce z týchto obchodných podmienok na inú osobu, hoci my môžeme preniesť naše práva na iný obchodný subjekt, ak by sme sa tak rozhodli urobiť.